Lê Văn Phương
Tổng Giám Đốc

Từ năm 1999 đếm 2005, ông là nhân viên phòng kiểm soát chất lượng và môi trường. Năm 2005 đến 2007, ông chuyển sang công tác tại phòng công nghệ thông tin. Ông liên tiếp nắm giữ các chức vụ trưởng phòng: kiểm soát chất lượng và môi trường; công nghệ thông tin. Sau đó, ông Lê Văn Phương giữ chức vụ tổn giám đốc công ty.