Hội đồng quản trị

Sự thành công và phát triển của công ty Lasuco trong suốt hơn 35 năm là nhờ vào sự tâm huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ của các thành viên trong công ty, đặc biệt là đối với thành viên trong ban hội đồng quản trị. Dưới sự chỉ đạo và dẫn dắt sáng suốt của Chủ Tịch Lê Văn Tam, ông và các thành viên hội đồng cấp cao đã đưa công ty đi qua những bước thăng trầm trong chặng đường phát triển của công ty Lasuco và nền kinh tế trong khu vực.

Hội đồng quản trị
Ban giám đốc
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Ban giám đốc
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Ban giám đốc
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Ban giám đốc
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Hội Đồng Quản Trị